PRIOPĆENJE ČLANSTVU: KATEGORIZACIJA IZLOŽENIH RADNIKA

Poštovani,

nastavno na brojne upite s ciljem pružanja adekvatnih informacija, u konzultaciji sa pravnom službom i stručnim povjerenstvima HKZR SR ZRTD-a, donosimo Vam slijedeće priopćenje.

Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja(NN 38/2018) stupio je na snagu 03.05.2018. godine te je čl. 37 navedenog Pravilnika propisano da su u roku od 18 mjeseci nositelji odobrenja i vanjski izvođači obvezni provesti kategorizaciju svojih izloženih radnika, a koji rok ističe početkom studenog ove godine.

Člankom 19. propisana je kategorizacija izloženih radnika.
Nositelj odobrenja ili vanjski izvođač mora osigurati provođenje kategorizacije svojih izloženih radnika, u cilju praćenja i nadzora, prema slijedećem kriteriju:


1. izloženi radnici kategorije A su radnici koji bi mogli u jednoj godini primiti:
– efektivnu dozu višu od 6 mSv ili
– ekvivalentnu dozu višu od 15 mSv za očnu leću ili
– ekvivalentnu dozu višu od 150 mSv za kožu i ekstremitete.

2. izloženi radnici kategorije B su radnici koji nisu klasificirani kao radnici kategorije A.

Prilikom provedbe kategorizacije pojedinog izloženog radnika iz stavka 1. ovoga članka potrebno je uzeti u obzir najmanje sljedeće: vrijednosti ukupne efektivne ili ekvivalentne doze za pojedinog izloženog radnika ili izložene radnike na istim ili sličnim poslovima dobivene iz rezultata njihovog osobnog dozimetrijskog nadzora u neprekinutom trajanju od godine dana s početkom u mjesecu stupanja na snagu predmetnog Pravilnika, procijenjene vrijednosti efektivne ili ekvivalentne doze iz mjerenja u sklopu radiološkog nadzora mjesta rada sukladno posebnom propisu, uzimajući u obzir sve poslove koje obavlja pojedini izloženi radnik te pripadajuće radno opterećenje, moguće ozračenje.

Dalje je bitno istaknuti da su nositelj odobrenja i vanjski izvođač obvezni su najmanje jednom godišnje preispitivati kategorizaciju svojih izloženih radnika, a osobito pri svakoj izmjeni radnih uvjeta ili opisa posla koji mogu utjecati na rizik od ozračenja izloženih radnika te na temelju preporuke iz zdravstvenog nadzora izloženog radnika sukladno posebnom propisu.

Nositelj odobrenja i vanjski izvođač dužni su u pisanom obliku obavijestiti svog izloženog radnika o rezultatima kategorizacije. Dužnost savjetovanja sa stručnjakom za zaštitu od ionizirajućeg zračenja prilikom provedbe kategorizacije i preispitivanja kategorizacije svojih izloženih radnika. 

Pravilnik propisuje obvezu provođenja osobnog dozimetrijskog nadzora za izložene radnike kategorije A, na temelju na temelju pojedinačnog mjerenja osobnog ozračenja koje provodi dozimetrijski servis.

Za izložene radnike kategorije B, nositelj odobrenja mora osigurati praćenje ozračenja svojih ili vanjskih izloženih radnika kategorije B na način koje će nedvosmisleno dokazati da su ispravno kategorizirani.

Praćenje ozračenja izloženih radnika kategorije B, sukladno načinu izlaganja mora uključiti: 


● procjenu vanjskog ozračenja na temelju:
* rezultata pojedinačnih mjerenja dobivenih uporabom pasivnih osobnih dozimetara, a po potrebi i drugih dodatnih osobnih dozimetara uz izravno ili odgođeno očitanje primljene doze
* ili na temelju rezultata radiološkog nadzora mjesta rada sukladno posebnom propisu ili na temelju kontinuiranog mjerenja operativnih doznih veličina za nadzor prostora

● procjenu osobnog unutarnjeg ozračenja (mjerenjima radioaktivnosti u cijelom tijelu ili u kritičnim organima i/ili mjerenjima koncentracije radionuklida u biološkim uzorcima ili proračunu očekivane efektivne doze od unošenja radionuklida u organizam iz radnog okoliša u kojem je mjerenjem utvrđena koncentracija radionuklida, drugim načinima kojima se mogu osigurati vjerodostojni rezultati) ili na temelju rezultata radiološkog nadzora radnog mjesta sukladno posebnom propisu

● procjenu ozračenja na drugi prikladan način, prema savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.

Prava i obveze radnika u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju utvrđena su Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i Dodacima Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, koji čine jedinstven sustav te se njihove odredbe primjenjuju neposredno i obvezno, osim ako su nekim drugim propisom pojedina pitanja za radnike povoljnije riješena.

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja ne prepoznaje izložene radnike kategorije A i B, pa navedena kategorizacija nema utjecaj na prava zdravstvenih radnika koji obavljaju radiološko-tehnološku djelatnost, a zajamčena su Kolektivnim ugovorom.

Kolektivni ugovor (Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja NN 29/18, Dodatak I NN 35/19, 78/19, Dodatak II od 27. rujna 2019.g) primjenjuje se do 31. prosinca 2022. godine.

Sukladno navedenom, kategorizacija izloženih radnika na izložene radnike A i B kategorije neće utjecati na eventualno smanjenje dodatka na uvjete rada na koji kao radiološki tehnolozi ostvarujemo pravo sukladno pozitivnim pravnim propisima.

Smatramo da će se daljnje praćenje ozračenja izloženih radnika kategorije B nastaviti obavljati putem pojedinačnih mjerenja dobivenih uporabom pasivnih osobnih dozimetara. Ukidanje istih može dovesti do potencijalnog rizika i komplikacija kojeg većina poslodavaca tj. nositelja odobrenja želi izbjeći jer ukidanje osobne dozimetrije ne mijenja činjenicu da je ionizirajuće zračenje i dalje prisutno u našim radnim procesima.

Također napominjemo kako Komora nema direktan utjecaj na regulaciju dodataka na uvjete rada koji su u nadležnosti kolektivnih pregovora Vlade i reprezentativnih sindikata. No, ono što možemo učiniti je kroz kvalitetnu dvosmjernu komunikaciju sa reprezentativnim sindikatom štiti prava svih članova i zastupati interese profesije.

Ukoliko imate daljnjih nejasnoća i pitanja oko izložene tematike na raspolaganju za savjetovanje vam stoje stručna povjerenstva i pravna služba SR ZRTD-a.