Pristup informacijama

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), Hrvatska komora zdravstvenih radnika kao tijelo javne vlasti niže navedeno objavljuje:

1. Zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada

2. Opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje

3. Nacrte zakona i drugih propisa te općih akata koje donose, sukladno odredbama članka 11. Zakona e-savjetovanje

4. Godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti

5. Registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podatka i načinu pristupa i ponovne uporabe

Hrvatska komora zdravstvenih radnika jest samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

Komora vodi registar svojih članova.

Komora vodi registre te prikuplja i obrađuje podatke u njima sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Svi registri koje vodi Komora su javne knjige. Registri su zbirke isprava koje sadrže podatke o članovima Komore. Status člana stječe se danom upisa u registar Komore. Upisom u registar član stječe sva prava i obveze propisane Statutom i općim aktima Komore. Komora  vodi slijedeće registre: Registar magistara sanitarnog inženjerstva, Registar diplomiranih sanitarnih inženjera, Registar prvostupnika sanitarnog inženjerstva, Registar sanitarnih tehničara, Registar prvostupnika radiološke tehnologije, Registar prvostupnika radne terapije, Registar magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Registar diplomiranih inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Registar prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Registar inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Registar zdravstveno-laboratorijskih tehničara.

Komora može prema potrebi uvesti i druge registre ako isto proizlazi iz zakona, drugog posebnog propisa ili akta.

6. Informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža

Hrvatska komora zdravstvenih radnika jest samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

Komora predstavlja i zastupa interese magistara sanitarnog inženjerstva, diplomiranih sanitarnih inženjera, prvostupnika sanitarnog inženjerstva, magistara radiološke tehnologije, prvostupnika radiološke tehnologije, prvostupnika radne terapije, magistara medicinsko laboratorijske dijagnostike, diplomiranih inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike, prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, inženjera medicinske radiologije, viših radnih terapeuta, viših fizikalnih terapeuta – smjer radne terapije, inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike, zdravstveno-laboratorijskih tehničara, zdravstveno-laboratorijskih tehničara sa završenim tečajem iz citodijagnostike-citoskrinere, zdravstveno-laboratorijskih tehničara sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine, prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike sa završenim tečajem citodijagnostike-citotehnologe ili sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine.

Komora obavlja sljedeće javne ovlasti:

  • vodi registar svojih članova,
  • izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalan rad,
  • obavlja stručni nadzor nad radom gore navedenih zdravstvenih radnika
  • provodi postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
  • utvrđuje najniže cijene rada gore navedenih zdravstvenih radnika

Obrasci
Naputak Članstvu
Priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija

7. Podatke o izvoru financiranja, proračun komore, financijski plan komore, podatke o izvršenju proračuna, financijskog plana

Financijski izvještaj Komore

8. Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama uključujućI popis korisnika i visinu iznosa

9. Informacije o postupcima javne nabave, dokumentacija potrebna za nadmetanje, informacija o izvršavanju ugovora

Komora nije obveznik Zakona o javnoj nabavi jer se ne financira iz proračuna.

10. Obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentacija potreba za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka

Natječaji Komore objavljuju se na web stranicama Komore (www.hkzr.hr).

Iako Komora nije obveznik Zakona o javnoj nabavi, natječaji se objavljuju javno.

11. Informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti

Tijela Komore su: Skupština, Vijeće Komore, Predsjedništvo, Strukovni razredi, Nadzorni odbor, Sudovi Komore (u I i II stupnju).

Predsjedništvo Komore čine predsjednik i tri dopredsjednika. Predsjednik i tri dopredsjednika Komore su po dužnosti voditelji Strukovnih razreda. Predsjednik Komore zastupa i predstavlja Komoru.

Djelatnost sanitarnog inženjerstva, zdravstveno radiološko-tehnološka djelatnost, djelatnost radne terapije i medicinsko-laboratorijska djelatnost su predstavljene kroz slijedeće Strukovne razrede:

  1. Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva,
  2. Strukovni.razred.za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost,
  3. Strukovni razred za djelatnost radne terapije,
  4. Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost

12. Zapisnike i zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti

Zapisnici sa Skupštine, Predsjedništva i Nadzornog odbora Komore

13. Obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija s podacima za kontakt službenika za informiranje

Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), Odlukom Predsjedništva Komore (Klasa: 003-08/18-01/66, Ur. broj: 351/01-18-4) od dana 27..rujna 2018. godine, službenikom za informiranje imenovana je Željka Bogović  Žabkar, mag.iur., stručni suradnik – pravnik SR ZRTD Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

Službenika je moguće kontaktirati na e-mail: pravna.sluzba@zrtd.hkzr.hr

Odluka o visini troškova (uskoro)

14. Najčešće tražene informacije i ostale obavijesti

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...