Ukratko iz Povjerenstva za staleška pitanja

Povjerenstvo za staleška pitanja obavlja sljedeće poslove: 1. organizira registar članova Komore, 2. daje i obnavlja odobrenja za samostalan rad, 3. predlaže Vijeću Strukovnog razreda oduzimanje odobrenja za samostalan rad, 4. predlaže standarde i normative u praksi, 5. predlaže najniže cijene za pojedine poslove iz djelatnosti članica Komore izvan osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, 6. utvrđuje cijene za pojedine poslove iz djelatnosti članica Komore iz opsega dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja, 7. brine o kvaliteti, sadržaju i organizaciji djelatnosti članica Komore 8. koordinira odnose među članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova, 9. razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev područnih vijeća, 10. daje stručno mišljenje kod pripreme propisa na području djelatnosti članica Komore 11.obavlja i druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Povjerenstvo može imenovati stručnu grupu. Povjerenstvo za staleška pitanja ZRTD od dana kada se osnovala HKZR radi bez prestanka na uređivanju Registra članova ZRTD kao i na izmjenama i dopunama pravilnika o Registru članova HKZR te pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licenci za rad. Pravo na upis u registar imaju stručni prvostupnici radiološke tehnologije i inženjeri medicinske radiologije, koji su stekli najmanje temeljno obrazovanje za zdravstvene radnike sukladno članku 4.- 6., 24., 41. te 58.-59. Zakona o djelatnostima u zdravstvu, obavili pripravnički staž i položili stručni ispit. Sukladno tome za ostvarivanje licence (odobrenja za samostalni rad) potrebni su uvjeti iz pravilnika o Registru članova HKZR. Pristupnici za upis u Registar koji su predali dokumentaciju u Ured HKZR, a ona je nepotpuna nažalost ne mogu ostvariti članstvo. Ostali članovi koji ostvaruju pravo na upis u Registar dobivaju na kućnu adresu Odobrenje za samostalan rad (licencu) i člansku iskaznicu. Ukoliko niste s licencom dobili člansku iskaznicu, bit će Vam, nakon izrade, naknadno poslana na kućnu adresu. Informacije za upis u Registar HKZR možete pronaći na web stranici http://hkzr.hr/hr/clanstvo/upis-promjena-registar/ Dobrovoljni članovi su dužni ispunjavati sve obveze kao i obvezni članovi Komore, osim članova koji ispunjavaju uvjete za mirovanjem članstva. Član ostvaruje pravo za mirovanjem članstva, ako je na bolovanju dužem od 42 dana, služenju vojne obveze, porodiljnom dopustu ili je nezaposlen. Mirovanje članstva se ostvaruje sa adekvatno ispunjenim zahtjevom za mirovanjem članstva te po isteku mirovanja potrebno je ispuniti zahtjev za aktiviranjem članstva sa datumom početka radnog odnosa. Obrazac treba potpisati odgovorna osoba ustanove u kojoj je podnositelj zahtjeva zaposlen. Za nezaposlene osobe potreban je potpis i pečat odgovorne osobe (Zavod za zapošljavanje). Potpisani i pečatom ovjereni obrazac dostavlja se u ured Hrvatske komore zdravstvenih radnika. Potrebni obrasci nalaze se na web stranici http://hkzr.hr/hr/clanstvo/upis-promjena-registar/   Napomena zdravstvenim radiološkim tehničarima: Radiološki tehničari sa srednjom stručnom spremom trenutno ne ispunjavaju uvjete za upis u Registar članova HKZR te im se, sukladno tome, ne može izdati Odobrenje za samostalni rad. Naime, Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09) ne propisuje mogućnost dobivanja Odobrenja za samostalni rad radiološkim tehničarima. U proceduri su Izmjene i dopune Zakonu o djelatnosti u zdravstvu (NN 87/9) s kojim bi se pravno regulirala njihova djelatnost u zdravstvu. Hrvatska komora zdravstvenih radnika donosi svoje opće akte koji moraju biti usklađeni s Zakonom o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/9) te iste ne može mijenjati dok se ne izmjeni i dopuni predmetni Zakon. Stoga oni, nažalost, trenutno ne mogu ostvariti prava na dobivanje Odobrenja za samostalan rad, kao javne isprave.   Predsjednica povjerenstva za staleška pitanja zdravstvene radiološko – tehnološke djelatnosti Maja Karić, bacc.med.radiol.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...