DODJELA NOVČANE POMOĆI ČLANOVIMA

Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika temeljem Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima odobrava novčanu pomoć članovima.

Pravo na dodjelu novčane pomoći ostvaruje osoba koja:
1. je upisana u registar SR ZRTD,
2. u trenutku podnošenja zamolbe za dodjelu pomoći posjeduje važeće Odobrenje za samostalan rad (licencu),
3. uredno izvršava obveze prema SR ZRTD,
4. protiv koje nije pokrenut disciplinski postupak.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se u slučaju:
1. nastanka tjelesnog oštećenja u postotku većem od 80%, utvrđenog rješenjem nadležnog tijela, u visini od 300 bodova;
2. nastanka teško bolesnog stanja zbog kojeg je član SR ZRTD na bolovanju bez prekida šest i više mjeseci, u visini od 300 bodova;
3. smrti bračnog druga ili maloljetnog uzdržavanog djeteta, u visini od 300 bodova
4. rođenja djeteta, u visini 300 bodova
5. prirodne nepogode uslijed koje je član pretrpio oštećenja na nekretnini u kojoj boravi, u visini od 1000 bodova.

*Pojašnjenje: Vrijednost boda (u kunama) za svaku godinu utvrđuje Vijeće SR ZRTD-a.
Iznos novčane naknade = broj bodova propisan Pravilnikom * iznos boda u kunama u tekućoj godini utvrđen od strane Vijeća SR ZRTD-a sukladno financijskom planu.
Navedeni bodovi nisu povezani sa skupljanjem bodova u svrhu obnove licence!

Prije podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći pročitati: Pravilnik o dodjeli novčane pomoći
Za dodjelu pomoći potrebno je ispuniti obrazac – Zahtjev za dodjelu novčane pomoći i potrebnu dokumentaciju koja je navedena u Zahtjevu.
Navedeno poslati na adresu:

Hrvatska komora zdravstvenih radnika –
Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost
p.p.191
Zagreb 10000

 

ODOBRENE I ISPLAĆENE NOVČANE POMOĆI

Odobrene i isplaćene novčane pomoći se sukladno članku 10. stavku 8. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13, 85/15) te članku 12. Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima javno objavljuju na službenoj internet stranici Hrvatske komore zdravstvenih radnika - Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko - tehnološku djelatnost.

Odobrene i isplaćene novčane pomoći: 2021. godina - arhiva

 

Odobrene i isplaćene novčane pomoći: 2022. godina

SJEČANJ:
Josipa Bajan - 1500 kn
Luketin Marija - 1500 kn
Gavranić Petar - 1500 kn
Grgić Mihaldinec Morana - 1500 kn
Belak Joško - 1500 kn
Dražetić Ivana - 1500 kn
Panak Mirjana - 1500 kn
Marko Golubić - 1500 kn
Paić Miroslav - 1500 kn

VELJAČA:
Savić Ivan - 1500 kn
Mihaldinec Domagoj - 1500 kn
Sara Bezak - 1500 kn
Krmek Marina - 1500 kn
Bijelić Dubravko - 1500 kn
Sara Klišanić - 5.000,00 kn
Anika Belošević - 5.000,00 kn 
Barišić Ivica - 1.500 Kn
Kušar Takač Jasmin - 1.500 Kn
Ana Marija Ribarić - 5.000 Kn
Svjetlana Dejanović - 5.000 Kn
Neven Bukovac - 5.000 Kn
Iva Cicak - 5.000 Kn
Mirna Grgić - 5.000 Kn
Katarina Horvat - 5.000 Kn
Igor Fučkan - 5.000 Kn
Aida Mujkić Pavušek - 5.000 Kn
Mladen Krizmanić - 5.000 Kn
Mujaković Edin - 1.500 Kn
Režić Korade Helena- 1.500 Kn

 

 

SVIBANJ:
Topolnjak Luka -1.500 Kn
Obrč Nadaravić Sara - 1.500 Kn
Kosovac Marija - 1.500 Kn
Miljković Franka - 1.500 Kn
Pazman Alen - 1.500 Kn
Prevendar Egon - 1.500 Kn
Stančić Suzana - 1.500 Kn
Bazina-Tomislav - 1.500 Kn
Pazman Marina - 1.500 Kn
Saša Vicić - 1.500 Kn
Malenica Hrvoje - 1.500 Kn
Punda Petra - 1.500 Kn
Golubičić Tomislav - 1.500 Kn
Kristina Bermanec - 1.500 Kn
Ivana Novosel - 1.500 Kn
Gluić Mirana-  1.500 Kn
Ana Kocur - 1.500 Kn
Mitrović Matea - 1. 500 Kn 

 

LIPANJ:
Koprivnjak Vjeran - 1.500 Kn
Hunjed Rozalija - 1.500 Kn
Lidija Golubić - 1.500 Kn
Đurđević Kamelija - 1.500 Kn
Marko Jelavić - 1.500 Kn
Ana-Marija Ribarić - 1.500 Kn
Krišto Štivičić Marijana - 1.500 Kn
Antun Štrus - 1.500 Kn
Vranešić Josipa - 1.500 Kn
Ivčević Nikola - 1.500 Kn
Matej Šaban - 3 000 Kn

 

STUDENI 
Crnobrnja Anita-1.500 Kn
Horvat Ivan-1.500 Kn
Kos Mirna-1.500 Kn
Junačko Nikolina-1.500 Kn
Maslać Tomislav-1.500 Kn
Cerovski Valentina-1.500 Kn

 

KOLOVOZ :
Drnasin Ivana-1.500 Kn
Martić Ivan-1.500 Kn
Kardum Domagoj-1.500 Kn
Grgić Matko-1.500 Kn
Klasnić Marko-1.500 Kn
Stošić Marko-1.500 Kn
Beliga Rajko-1.500 Kn
Šanjug Tomislav-1.500 Kn

 

 

RUJAN:
Panić Kristina-1.500 Kn
Škrljac Martina-1.500 Kn