ODLUKA o raspisivanju izbora za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju za mandatno razdoblje od 2022. do 2026. godine.

Na temelju članka 22. a stavka 1. točke 11. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika te članka 3., članka 4., članka 25., članka 36. i članka 37. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Predsjedništvo HKZR-a elektroničkim putem dana 07. rujna 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o raspisivanju izbora za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju

 1. Raspisuju se izbori za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju za mandatno razdoblje od 2022. do 2026. godine.
 1. Izborna skupština održat će se 04. prosinca 2021. godine (dio Redovne Skupštine).
 1. Predsjedništvo HKZR, na prijedlog Vijeća Strukovnih razreda HKZR, a temeljem javnog poziva koji će se objaviti na službenoj web stranici HKZR dana 10. rujna 2021. godine, imenovat će Središnje izborno povjerenstvo HKZR, koje se sastoji od Izbornih povjerenstava Strukovnih razreda koje čine:

– SR DSI predsjednik i dva (2) člana te zamjenik predsjednika i dva (2) zamjenika člana,

– SR ZRTD predsjednik i dva (2) člana te zamjenik predsjednika i dva (2) zamjenika člana,

– SR DRT predsjednik i dva (2) člana te zamjenik predsjednika i dva (2) zamjenika člana,

– SR MLD predsjednik i dva (2) člana te zamjenik predsjednika i dva (2) zamjenika člana.

Predsjedništvo HKZR će do 27. rujna 2021. imenovati članove Središnjeg izbornog povjerenstva. Izbore provodi Središnje izborno povjerenstvo.

 1. Središnje izborno povjerenstvo će najkasnije do 05. listopada 2021. godine objaviti na službenoj web stranici HKZR obrasce propisane Pravilnikom o izboru tijela HKZR, za postupak kandidiranja voditelja i zamjenika voditelja Strukovnih razreda HKZR te članova Nadzornog odbora HKZR i članova Suda HKZR u prvom stupnju i članova Suda HKZR u drugom stupnju.
 2. Prijedlozi kandidatura za voditelje i zamjenike voditelja Strukovnih razreda HKZR, članove Nadzornog odbora HKZR te članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju, moraju prispjeti u Središnje izborno povjerenstvo najkasnije do 04. studenog 2021. godine.

Uz prijedloge treba obvezatno dostaviti pisano očitovanje svakog kandidata o prihvaćanju kandidature.

 1. Kandidate za voditelja Strukovnog razreda, odnosno zamjenika voditelja Strukovnog razreda, predlažu članovi Komore, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda. Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti 2% potpisa članova Komore pripadnika Strukovnog razreda, s time da taj broj ne može iznositi manje od 20 potpisa pripadnika Strukovnog razreda.

Kandidat za voditelja i zamjenika voditelja Strukovnog razreda mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-da je član Komore,

-završen stručni ili sveučilišni studij,

-odobrenje za samostalan rad,

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela,

-da protiv kandidata nije izrečena disciplinska mjera Suda Komore, najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti iz koje se bira,

-državljanin Republike Hrvatske.

Kandidat za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika voditelja Strukovnog razreda dužan je za isticanje svoje kandidature priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja Strukovnog razreda i zamjenika voditelja Strukovnog razreda, životopis, motivacijsko pismo te plan i program rada za mandatno razdoblje za koje ističe kandidaturu.

 1. Za pravovaljanost kandidature za članove Nadzornog odbora HKZR te članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju potrebno je prikupiti najmanje 1% potpisa pripadnika svakog Strukovnog razreda, s time da taj broj ne bude manji od 1.

Članovi Nadzornog odbora i članovi Sudova Komore ne mogu biti članovi niti jednog drugog tijela Komore.

 1. Za pravovaljanost kandidatura potrebno je prikupiti najmanje slijedeći broj potpisa:
 1. Na kandidacijski postupak tijela koja se biraju na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Pravilnika o izboru delegata Skupštine HKZR.
 2. Voditelja i zamjenika voditelja svakog Strukovnog razreda HKZR, kao i članove Nadzornog odbora HKZR i članove Sudova HKZR biraju delegati na Skupštini, pripadnici pojedinog Strukovnog razreda, tajnim glasovanjem.
 3. Predsjednika Komore i tri dopredsjednika potvrđuje Skupština nakon što su provedeni izbori za voditelje Strukovnih razreda, prema redoslijedu utvrđenom Statutom HKZR.

Temeljem provedenih izbora, Skupština HKZR imenuje članove Nadzornog odbora HKZR i članove Suda HKZR u prvom stupnju i članove Suda HKZR u drugom stupnju.

Predsjedništvo HKZR

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...