Vrednovanje usavršavanja: Tomosinteza dojke u organizaciji OB Karlovac

Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika podnesen je zahtjev za vrednovanje usavršavanja za članove Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost na skupovima pod sljedećim nazivom • Tomosinteza dojke u organizaciji OB Karlovac Zahtjev je upotpunjen potpisanom evidencijom prisutnih na skupu. Zahtjevi nije osnovan. Sukladno članku 36. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti Komora zadržava pravo poništenja akta o priznavanju, kategorizaciji i vrednovanju svakog oblika stručnog usavršavanja ukoliko isti ne ispunjava kriterije navedene Pravilnikom. Komora zadržava pravo odbaciti/odbiti svaku prijavu odnosno poništiti svaki akt stručnog usavršavanja ukoliko je razvidno da će isto biti ili je bilo organizirano u suprotnosti sa odredbama ovog Pravilnika, općih akata Komore te zakona i propisa Republike Hrvatske. Odgovorna osoba organizatora stručnog usavršavanja odgovara Komori da broj sudionika na popisu sudionika odgovara broju stvarno prisutnih sudionika stručnog usavršavanja.   Iz pristiglog zahtjeva i evidencije prisutnih utvrđene su nepravilnosti u organiziranju i provedbi predmetnih skupova, kao i u registriranju prisustva pojedinih sudionika na skupovima. S ciljem utvrđivanja i ocjene valjanosti registriranja sudionika kao i utvrđivanja nepravilnosti u provedbi trajnog usavršavanja ovo tijelo je uzelo u obzir mišljenja Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje SR ZRTD  u kojima se predlaže poništiti predmetna predavanja i tim odbiti zahtjeve s obrazloženjem uočenih i evidentnih nepravilnosti kod registracije  sudionika na navedenim skupovima. Cijeneći u svemu mišljenja navedenog Povjerenstva ovo tijelo je utvrdilo provedbene nepravilnosti na način da broj sudionika na popisu sudionika nije odgovarao broju stvarno prisutnih sudionika stručnog usavršavanja,  što je u smislu članka 36. Pravilnika razlog odbijanja zahtjeva za vrednovanjem trajnog usavršavanja. Naime načela trajnog usavršavanja (članak 2. i 3.Pravilnika) nalažu svakom pojedinom članu dužnost stalno obnavljati stečena znanja i usvajati nova znanja, obvezu stručno se usavršavati i provjeravati stručnost radi stjecanja uvjeta za produženje odobrenja za samostalan rad,  odnosno aktivno i individualno uključiti se u program trajnog stručnog usavršavanja. Kako je na evidenciji prisutnih vidljivo i nesporno utvrđeno da su pojedini upisi i potpisi istovjetni, a što upućuje da pojedine osobe nisu osobno prisustvovale predavanju, te da je s tim učinjen propust od strane organizatora i odgovorne osobe čime je počinjena povredu odredbi Pravilnika i povreda zakonite provedbe trajnog usavršavanja to je ovo tijelo odlučilo kao u izreci rješenja te je odbilo zahtjeve za vrednovanjem spornih usavršavanja. Troškovi postupka sukladno članku 161. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku terete ovo tijelo. Slijedom svega gore navedenog odlučeno je kako stoji u izreci.   Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja stranka može izjaviti žalbu HKZR – Vijeću Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost u roku od 15 dana od dostave istog.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...